VOP

Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na objednávky do výšky 15.000 EUR (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti SARMAT LT, s.r.o.  

so sídlom Diakovská 3, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, IČO: 4774151, DIČ: 2024107899, IČ DPH: SK2024107899, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 34496/T.

 

POJMY a DEFINÍCIE POUŽÍVANÉ vo VOP

Predávajúci:

Obchodná spoločnosť SARMAT LT, s.r.o. so sídlom Diakovská 3, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, IČO: 4774151, DIČ: 2024107899, IČ DPH: SK2024107899, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 34496/T je spoločnosťou zaoberajúca sa výrobou, predajom a servisom čerpadiel, armatúr pre rôzne oblasti použitia (ďalej len „tovar“ alebo “služba”).

Kupujúci:

Kupujúci je subjekt, ktorý s predávajúcim uzatvoril podľa týchto VOP kúpnu zmluvu na dodávku tovaru a služieb. Kupujúci pri vzniku obchodného vzťahu preukazuje predávajúcemu svoju právnu subjektivitu (a to najmä výpisom z príslušného obchodného registra, živnostenského registra, osvedčením o daňovej registrácii, a pod.) a preukazované údaje priebežne aktualizuje.

Objednávka:

Jednostranný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu v maximálnej výške do 15.000,00,- EUR bez DPH (slovom: pätnásťtisíc eur a nula eurocentov), urobený v písomnej forme (listinnej alebo elektronickej podobe), alebo v ústnej forme, ktorý obsahuje minimálne náležitosti a to: identifikáciu kupujúceho jeho obchodným menom, IČO a IČ DPH alebo DIČ, špecifikáciu druhu, množstva a jednotkovej ceny tovaru  miesto dodania tovaru, resp. služby, meno príjemcu tovaru/služby oprávneného konať v mene kupujúceho pri prevzatí tovaru, e-mailový a telefonický kontakt. Zaslaním objednávky kupujúcim, sa má za to, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať (ďalej len „minimálne náležitosti“). Každý jednostranný právny úkon kupujúceho, ktorý neobsahuje aspoň minimálne náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete môže považovať predávajúci, v závislosti od jeho obsahu len za podnet na vypracovanie záväznej ponuky. Objednávka je považovaná za návrh kupujúceho predávajúcemu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci je viazaný týmto návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy po dobu 90 dní od doručenia objednávky predávajúcemu. Predávajúci v uvedenej lehote objednávku kupujúcemu potvrdí alebo doručí kupujúcemu záväznú ponuku obsahujúcu nový návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V prípade nečinnosti predávajúceho sa má za to, že kúpna zmluva nevznikla od počiatku (ex tunc).

Záväzná ponuka:

Jednostranný právny úkon predávajúceho adresovaný kupujúcemu, ktorý je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy a obsahuje minimálne: identifikáciu predávajúceho, obchodným menom, sídlom, IČO a IČ DPH alebo DIČ, špecifikáciu druhu, množstva a jednotkovej ceny tovaru/služby (čas dodania, odkaz na tieto VOP, ktorými sa bude spravovať záväzkový vzťah). Záväzná ponuka je považovaná za návrh predávajúceho kupujúcemu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená, ak kupujúci záväznú ponuku predávajúceho bez výhrad potvrdí. V prípade nečinnosti kupujúceho sa má za to, že kúpna zmluva nevznikla.

 

  Článok I.

Úvod

 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim kupujúcim v súvislosti s predajom a kúpou tovaru, resp. služby bližšie špecifikovaných v objednávke alebo záväznej ponuke. Tovarom sú predovšetkým čerpadlá, armatúry a systémy pre rôzne oblasti použitia súvisiace s tovarom.
 2. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, výslovne neupravené týmito VOP a ani konkrétnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Konkrétna zmluva s kupujúcim je nadradená VOP. Kupujúci si je vedomý, že kúpou tovaru predávajúceho, mu nevzniká nárok na používanie ochranných známok, loga, dizajnov alebo patentov predávajúceho alebo ďalších podnikateľských subjektov, pokiaľ tak nie je ustanovené v týchto VOP alebo nie je dohodnuté písomne inak.

 

Článok II.

Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Pokiaľ nie je medzi kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté inak, zmluva je považovaná za uzavretú podpisom oboma zmluvnými stranami alebo potvrdením objednávky kupujúceho obsahujúcej aspoň minimálne náležitosti uvedené vo VOP, bez ohľadu na formu potvrdenia, predávajúcim alebo potvrdením bez ohľadu na formu, záväznej ponuky predávajúceho kupujúcim. Ponuky predávajúceho sú nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.
 2. Objednávka a záväzná ponuka musia byť vždy uskutočnené písomnou formou, pričom za písomnú formu sa považuje aj ich elektronická forma.
 3. Podpisom alebo odoslaním objednávky kupujúci vždy potvrdzuje súhlas s týmito VOP a prejavuje vôľu uzatvoriť kúpnu zmluvu na dodávku tovaru/služby, ktorý/á je uvedený/á v objednávke podľa ustanovení týchto VOP a spravovať sa týmito VOP po celú dobu trvania záväzkového vzťahu.
 4. Informácie o tovare a jeho vlastnostiach (napr. rozmery, hmotnosť, technické charakteristiky, plány, ceny, výkony a ostatné údaje) uvedené v katalógoch, brožúrkach, inzerciách predávajúceho, sú vždy iba popisné. Informácie o tovare sú záväzné, ak sú výslovne zmienené v potvrdenej objednávke alebo iným spôsobom potvrdené predávajúcim.
 5. Kupujúci nie je oprávnený stornovať potvrdenú objednávku, ak bola objednávka potvrdená predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku stornovať o čom je povinný upovedomiť kupujúceho bezodkladne.
 6. Predávajúcemu patrí duševné vlastníctvo vzťahujúce sa na všetky technické údaje, údaje obchodnoprávnej povahy, ako sú plány, vzorky, výkresy, ako aj návrhy nákladov a ďalšie informácie hmotnej aj nehmotnej povahy – a to aj v elektronickej forme. Tieto podklady nesmú byť sprístupnené tretím osobám bez písomného súhlasu predávajúceho a musia byť bezodkladne vrátené predávajúcemu, pokiaľ predávajúci o ne požiada.
 7. Predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu aj dodaním tovaru, realizáciou služby predávajúcim a prevzatím tohto tovaru/služby kupujúcim. Potom platí, že predmetom kúpy je dodaný Tovar alebo služba a medzi predávajúcim a kupujúcim bola dohodnutá cena podľa cenníka predávajúceho zverejneného v deň dodania predmetu kúpy.

 

Článok III.

Cena a jej platnosť

 1. Kúpna cena sa riadi dohodou predávajúceho a kupujúceho a/alebo aktuálnymi cenami cenníka tovarov a služieb predávajúceho, platným v dobe objednania, alebo cenou uvedenou v záväznej ponuke predávajúceho. Ceny sú uvádzané bez DPH s vyznačením meny EUR.
 2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu dodaného tovaru, resp. realizovanej služby.
 3. Kúpna cena je splatná pri prvej objednávke tovaru predávajúceho kupujúcim vopred v hotovosti alebo bezhotovostným bankovým prevodom v prospech účtu predávajúceho, pred dodávkou tovaru. Pri ďalších objednávkach tovaru/služby v hotovosti alebo bezhotovostným bankovým prevodom na základe faktúry predávajúceho so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, a to za podmienky riadneho zaplatenia už skôr splatných kúpnych cien.
 4. V prípade opakovaných omeškaní s úhradou kúpnych cien s dobou dlhšou ako 30 kalendárnych dní, bude kúpna cena splatná pred dodávkou tovaru alebo služieb. Ak nastane  omeškanie na strane kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo iných peňažných záväzkov voči predávajúcemu, predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť kupujúcemu ďalšie dodávky tovaru, resp. realizáciu služieb. V tomto prípade sa omeškanie s dodaním tovaru, nedodanie tovaru, alebo odklad realizácie predmetnej služby predávajúcim nebude považovať za porušenie zmluvy.
 5. Kúpna cena sa považuje za uhradenú, pripísaním platby v prospech účtu predávajúceho alebo úhradou v hotovosti predávajúcemu. Akákoľvek reklamácia vystavenej faktúry musí byť uplatnená do 10 kalendárnych dní od jej doručenia kupujúcemu. Po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety údaje uvedené vo vystavenej faktúre sa považujú za platné za akceptované kupujúcim v celom rozsahu.
 6. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne znížiť kúpnu cenu o akúkoľvek výšku.
 7. Kupujúci nie je oprávnený započítať svoje nároky voči pohľadávke/am predávajúceho, okrem vopred dohodnutých prípadov vzájomného zápočtu dlžných čiastok, kde kupujúci je oprávnený započítať v kúpnej cene len pohľadávky voči predávajúcemu, písomne uznané predávajúcim alebo priznané súdom.
 8. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s akoukoľvek platbou alebo jej časťou voči predávajúcemu zaväzuje sa zaplatiť kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy odo dňa splatnosti neuhradenej platby (faktúry) alebo jej časti až do jej zaplatenia kupujúcim.
 9. Náklady za všetky špeciálne požiadavky a neštandardné skúšky tovaru požadované kupujúcim, je povinný uhradiť kupujúci.

 

Článok IV.

Dodanie tovaru

 1. Tovar/služba bude doručený kupujúcemu/objednávateľovi spôsobom a v čase dohodnutým v zmluve.
 2. Kupujúci sa zaväzuje objednaný Tovar prevziať osobne v sidle predávajúceho.
 3. Článok IV. ods. 2 VOP sa neuplatní, ak sa kupujúci a predávajúci výslovne dohodli na dodaní tovaru prostredníctvom poštovej prepravy resp. kuriérskej služby, dodá predávajúci tovar kupujúcemu do jeho sídla zapísaného v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri alebo zozname, v ktorom kupujúci/objednávateľ je evidovaný, prípadne do iného miesta určenia kupujúcim a to v primeranej lehote od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 4. Dohodnuté dodacie lehoty začínajú plynúť uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci je povinný dodať predávajúcemu pre dodávku konkrétneho tovaru nejaké podklady alebo informácie dodacia lehota, nezačne plynúť pred splnením povinnosti kupujúceho dodať informácie a podklady. Dohodnuté dodacie lehoty môžu byť upravené na základe informácií výrobcu tovaru alebo dopravcu v rozsahu +/- 5 pracovných dní. V prípade, že bude objednaný tovar dodaný v upravenom termíne podľa predchádzajúcej vety, znamená to, že tovar bol dodaný včas. Pokiaľ by bol tovar dodaný pred dohodnutým termínom dodania, kupujúci je povinný ho prevziať a zmluvné strany majú za to, že tovar bol dodaný riadne a včas.
 5. Termíny dodania tovaru sa predlžujú o dobu, po ktorú nebolo možné dodať tovar z dôvodov vyššej moci alebo z iných objektívnych dôvodov, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť alebo z dôvodu rozhodnutia príslušných orgánov verejnej moci.
 6. Ak je kúpna cena splatná ešte pred dodaním tovaru, predávajúci nie je poviný dodať Tovar kupujúcemu skôr ako je kúpna cena pripísaná v prospech účtu predávajúceho.
 7. Ak kupujúci nemá špecifickú požiadavku na obal tovaru, obal určí predávajúci. Tovar bude dodaný na adresu miesta, uvedenú na objednávke tovaru. Predávajúci je povinný zároveň s tovarom dodať aj návod na použitie. V prípade, že platné právne predpisy požadujú dodať doplňujúcu/podpornú dokumentáciu, dodá predávajúci aj dokumentáciu požadovanú platnými právnymi predpismi.
 8. Predávajúci je oprávnený k splneniu svojich záväzkov použiť subdodávateľa alebo dodať dielčie plnenie štúdií, dodávok, služieb a prác, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tovar je dodaný kupujúcemu jeho odovzdaním prvému prepravcovi na území SR alebo prevzatím tovaru kupujúcim. Prepravu do miesta dodania zaistí predávajúci podľa vlastného uváženia.

 

Článok V.

Zodpovednosť za škodu

 1. Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, ak podľa zmluvy predávajúci povinný doručiť tovar na miesto určenia, ktoré uviedol kupujúci v zmluve ako miesto doručenia.
 2. Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi na určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza zodpovednosť za škodu na kupujúceho v momente, keď je tovar odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu v dohodnutom mieste.
 3. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho tovar odoslať, avšak predávajúci nie je povinný tovar odovzdať tovar dopravcovi na prepravu kupujúcemu v určitom mieste, prechádza zodpovednosť za škodu na kupujúceho, v momente keď je tovar odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu do dohodnutého miesta určenia.

 

Článok VI.

Prechod vlastníckeho práva

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na výhrade vlastníckeho práva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny predávajúcemu.
 2. Kupujúci nie je oprávnený až do nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru, tovar scudziť, akýmkoľvek spôsobom zaťažiť alebo ho spojiť s pohyblivými alebo nepohyblivými časťami inej veci tak, aby ho nebolo možné oddeliť alebo aby sa stal ich súčasťou alebo príslušenstvom.
 3. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať predávajúceho v prípade začatia exekučného konania alebo konkurzného konania na jeho majetok, správcu konkurznej podstaty alebo exekútora, že tovar je vlastníctvom predávajúceho a kupujúci nenadobudol k tovaru vlastnícke právo v dôsledku výhrady vlastníctva a teda nemôže tak byť predmetom exekúcie ani nemôže byť či zahrnutý do konkurznej podstaty v rámci konkurzu na majetok kupujúceho.
 4. Kupujúci je povinný v prípade, že je tovar vo vlastníctve predávajúceho považovaný za predmet exekúcie alebo zahrnuté do konkurznej podstaty, okamžite o týchto skutočnostiach informovať predávajúceho. V prípade porušenia informačnej povinnosti kupujúceho stanovenej v tomto ustanovení, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z hodnoty objednávky za každé porušenie tejto zmluvnej povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

 

Článok VII.

Záruka

 1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar počas záručnej doby, ktorej dĺžka je uvedená v osobitnom záručnom vyhlásení predávajúceho alebo v kúpnej zmluve. Ak nie je dohodnuté inak, záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu  (tesnenia, upchávky, a pod.) resp. neodborným prevádzkovaním a manupuláciou s tovarom.

 

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude mať pri dodaní a počas záručnej doby, ak bola táto dohodnutá, vlastnosti, ktoré zabezpečujú užívanie tovaru na účel, na ktorý je určený a spravidla sa používa, vrátane príslušenstva k tovaru.
 2. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní a reklamovať v lehote 3 pracovných dní od prevzatia tovaru všetky zjavné vady tovaru. V prípade, že dodaný ovar bude mať vady kvality alebo množstva, je kupujúci oprávnený tieto vady u predávajúceho reklamovať.
 3. Kupujúci je oprávnený vady tovaru reklamovať výlučne písomnou formou (poštou alebo e-mailom). Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť uvedené číslo objednávky alebo záväznej ponuky alebo označenie kúpnej zmluvy, ku ktorej sa dodávka tovaru vzťahuje, špecifikácia tovaru, oznámenie akým spôsobom sa vady prejavujú.
 4. Vady množstva tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomne do 3 pracovných dní po dodaní tovaru.
 5. Skryté vady najneskôr do 7 kalendárnych dní od ich zistenia.
 6. Predávajúci nie je zodpovedný za vady, ktoré vznikli takými prevádzkovými podmienkami, ktoré neodpovedajú zmluvne dohodnutým podmienkam, resp. podmienkam určeným v návode alebo technickej dokumentácii k tovaru alebo podmienkach, v ktorých sa obvykle užíva, nevhodným alebo neodborným používaním, skladovaním, chybnou montážou, chybným uvedením do prevádzky, nesprávnym prevádzkovaním kupujúcim alebo tretími osobami, prirodzeným opotrebením, neodbornými opravami, chybným alebo nedbalým zaobchádzaním, zanedbanou starostlivosťou, nevhodnými prevádzkovými prostriedkami, vadnými stavebnými prácami a nevhodným stavebným pozemkom, chemickými, elektrochemickými alebo elektrickými vstupmi a vplyvmi, pokiaľ tieto neboli zavinené predávajúcim, a pod.
 7. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré sa stali zjavnými po uplynutí záručnej doby, ak bola táto dohodnutá alebo ktoré boli uplatnené u predávajúceho po uplynutí záručnej doby. Po doručení reklamácie alebo správy o vadách sa predávajúci vyjadrí k oprávnenosti či neoprávnenosti reklamácie.
 8. Reklamovaný tovar bude dopravený predávajúcemu na náklady kupujúceho. V prípade, že predávajúci posúdi reklamáciu ako oprávnenú, bude opravený tovar dopravený kupujúcemu na náklady predávajúceho, v prípade neoprávnenej reklamácie nesie náklady spojené s reklamáciou, prípadnou opravou tovaru a jeho prepravou, kupujúci. Predávajúci odstráni na vlastné náklady iba tie vady, za ktoré je zodpovedný, teda konštrukčné, materiálne a výrobne vady, pokiaľ nie je vylúčená jeho zodpovednosť za predmetné vady podľa právnych predpisov alebo podľa ustanovení VOP alebo kúpnej zmluvy.
 9. Ak predávajúci uzná reklamáciu alebo správu o vade tovaru ako opodstatnenú, dodá kupujúcemu chýbajúci tovar, ak vada spočíva v dodaní menšieho množstva tovaru, v ostatných prípadoch poskytne predávajúci kupujúcemu primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, odstráni právne vady, alebo opraví tovar, ak je to možné.
 10. V prípade, že oprava tovaru nie je možná, dodá predávajúci kupujúcemu náhradný tovar. Voľba spôsobu odstránenia vady (oprava, zľava z ceny alebo výmena dodanie náhradného tovaru) prináleží predávajúcemu.
 11. Výber spôsobu odstránenia vád tovaru je v dispozícii predávajúceho, vždy podľa druhu reklamovaných vád. Kupujúci má právo odstrániť vady tovaru sám iba vtedy, pokiaľ predávajúci z dôvodov ním zavinených a spočívajúcich v osobe predávajúceho nezačal s odstraňovaním vád ani v náhradnej lehote 3 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie alebo správy o vadách kupujúceho predávajúcemu.
 12. Zľavu z kúpnej ceny poskytnuje predávajúci spravidla vtedy, pokiaľ sa aspoň trikrát bezúspešne pokúšal vadu odstrániť opravou tovaru.
 13. Žiadať dodanie náhradného tovaru za vadný tovar, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy môže kupujúci, len ak tovar nie je možné vôbec použiť na účel vymedzený v zmluve, ak nie je takýto účel použitia tovaru uvedený v zmluve potom na obvyklý účel, na aký sa takýto alebo podobný tovar používa a vady tovaru nie je možné opraviť.
 14. Kupujúci sa zaväzuje poskytovať súčinnosť predávajúcemu pri vybavení záručnej doby reklamácie, aby dosiahli čo najrýchlejšie vybavenie.
 15. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu len za škodu, v rozsahu uvedenom v týchto VOP, spôsobenú mu zavineným porušením povinnosti predávajúceho.
 16. Predávajúci nie je zodpovedný za výrobné straty, ušlý zisk, straty z výnosov a pod., pokiaľ boli zapríčinené kupujúcim alebo treťou osobou alebo nedostatkom súčinnosti zo strany kupujúceho.
 17. Predávajúci je poistený pre škody na zdraví a majetku kupujúceho, ktoré je povinný, pokiaľ ich zavinil a neexistujú dôvody a výnimky z jeho zodpovednosti podľa platných právnych predpisov, týchto VOP alebo kúpnej zmluvy, nahradiť. Škody, ktoré predávajúci nezavinil, alebo nevznikli na majetku, či na zdraví, nie je predávajúci povinný nahradiť.
 18. Nepriame a následné škody, ako napríklad ušlý zisk, či náklady vynaložené v dôsledku porušení povinností predávajúceho, sú z vymáhania škôd vylúčené, a teda predávajúci hradí iba skutočné škody vzniknuté na majetku alebo zdraví, a nie ušlý zisk a ďalšie nepriame a následné škody. Predávajúci taktiež nezodpovedá za škody vzniknuté výpadkom príjmov, výpadkom užívania, kapitálovými výdajmi alebo výdajmi, ktoré sú spojené s prerušením výroby.
 19. Rozsah nároku na náhradu škody spôsobenú predávajúcim kupujúcemu vzniká porušením povinnosti predávajúceho dodať tovar riadne a včas, a to vo výške 0,05% z ceny bez DPH nedodaného tovaru za každý deň omeškania, maximálne však 5% z ceny bez DPH dodávaného tovaru za celú dobu omeškania.
 20. Rozsah nároku na náhradu škody spôsobenú predávajúcim kupujúcemu, porušením povinnosti predávajúceho dodať tovar v dohodnutej technickej hodnote alebo akosti, je obmedzená týmto dojednaním predávajúceho a kupujúceho do výšky 5% z ceny bez DPH vadného tovaru.

 

Článok IX.

Vrátenie tovaru

 1. Predávajúci nie je povinný prevziať tovar späť, pokiaľ nie je dôvod vrátenia tovaru spočívajúci v uplatnení si nároku kupujúceho z vád tovaru (kvalitatívna alebo kvantitatívna reklamácia).
 2. Predávajúci a kupujúci sú povinní sa písomne dohodnúť pred vrátení tovaru o podmienkach a termínoch jeho vrátenia. Kupujúci je oprávnený z dôvodov uvedených v tomto ustanovení vrátiť predávajúcemu len nepoužitý a nepoškodený tovar v stave, v akom bol od predávajúceho kupujúcim prevzatý. Spolu s tovarom je povinný kupujúci vrátiť predávajúcemu aj všetky doklady a dokumenty s tovarom dodané.

 

Článok X.

Možnosť odstúpenia od zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy budú považovať omeškanie sa kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za tovar po dobu dlhšiu ako 30 kalendárnych dní.
 2. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade omeškania kupujúceho podľa Článku X. ods. 1 VOP.
 3. Odstúpenie predávajúceho musí byť vykonané písomnou formou a musí byť doručené kupujúcemu.
 4. Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy po dobu dlhšiu ako je 6 kalendárnych mesiacov. V tomto prípade je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky výdavky súvisiace s kúpnou zmluvou.
 5. Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa predávajúci omešká s dodaním tovaru po dobu dlhšiu ako 100 kalendárnych dní alebo ak je dodaný tovar nepoužiteľný na účel, na ktorý je určený pre neodstrániteľné vady tovaru. Odstúpenie kupujúceho musí byť urobené písomnou formou a musí byť predávajúcemu doručené. V prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátiť si skôr poskytnuté plnenia podľa kúpnej zmluvy

 

Článok XI.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Kupujúci súhlasí so so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v kúpnej zmluve predávajúcim a to na marketingové účely predávajúceho, ako aj s tým, že tieto údaje uvedené v kúpnej zmluve bude predávajúci ďalej spracovávať. Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu reklamné ponuky prostredníctvom e-mailu. Kupujúci súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje spracovávali okrem predávajúceho aj agentúry a sprostredkovatelia, poverené predávajúcim v rámci marketingových štúdií za účelom zistenia spokojnosti zákazníka a zdokonaleniu predávajúcim ponúkaných produktov a služieb. Tento súhlas platí do doby jeho písomného odvolania. S údajmi bude nakladané v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) v spojitosti s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Článok XII.

Vyššia moc

 1. V prípade okolností, ktoré v dobe uzavretia kúpnej zmluvy nebolo možné predvídať, a ktoré bránia v uskutočnení zmluvných povinností predávajúceho, ako aj okolnosti, ktoré nastali nezávisle na vôli predávajúceho a majú vplyv na plnenie jeho povinností vylučujú omeškanie predávajúceho so splnením svojich záväzkov do momentu zániku týchto okolností. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť predávajúceho sa rozumejú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, prírodné katastrofy, epidémie, štrajky, teroristický útok, opatrenia štátnych orgánov, nedostatok alebo výpadok dodávok elektrickej energie a materiálov, ktoré nespôsobil predávajúci a iné okolnosti, ktoré nastanú nezávisle od vôle predávajúceho, bránia v riadnom plnení povinností predávajúcim a nemožno rozumne predpokladať, že by predávajúci takúto prekážku prekonal. Lehoty na plnenie podľa zmluvy alebo VOP spočívajú po dobu trvania vyššej moci.

 

Článok XIII.

Rozhodné právo a rozhodovanie sporov

 1. Tieto VOP, ich výklad, plnenie alebo akékoľvek porušenie sa budú riadiť a budú vykladané v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený tieto VOP zmeniť jednostranne podľa vlastného uváženia. Spory vrátane všetkých vedľajších (akcesorických) právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik týchto VOP a iných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým rokovaním a vzájomnou dohodou. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek strana je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

 

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. O každej zmene adresy (sídla, miesta podnikania, miesta plnenia), právnej formy, financujúcej banky, čísla účtu, telefonického kontaktu prípadne iných údajov súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Až do doručenia takéhoto oznámenia predávajúcemu môže uskutočňovať predávajúci písomný styk s kupujúcim s účinkami doručenia do posledného známeho sídla kupujúceho.
 2. Predávajúci doručuje písomnosti osobne, kuriérskou službou, poštou alebo e-mailom na poslednú známu adresu kupujúceho. Predávajúci oznamuje kupujúcemu právne relevantné skutočnosti aj telefonicky.
 3. Pri osobnom doručovaní sa písomnosti považujú za doručené ich odovzdaním kupujúcemu, ním splnomocnenej osobe alebo osobe, ktorá sa v čase doručenia nachádza v podniku alebo prevádzke kupujúceho a prevezme písomnosť pre kupujúceho.
 4. Pri doručovaní písomností poštou sa tieto považujú za doručené v tuzemsku tretí deň po ich odoslaní a v cudzine siedmy deň po ich odoslaní, ak nie je preukázané skoršie doručenie.
 5. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené deň po ich odoslaní.
 6. Tieto VOP sa uplatňujú na zákazníkov, s ktorými Predávajúci neuzatvoril osobitnú zmluvu, ktorá by aplikáciu týchto podmienok vylučovala.